Με το μισθωτήριο αυτό το Γραφείο PODOTAS TRAVEL IKE εκμισθώνει στον υπογράφοντα μισθωτή, το αυτοκίνητο, που αναγράφεται στο συμβόλαιο αυτό σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες, καθώς και με εκείνους που αναγράφονται στην εμπρός πλευρά του, τους οποίους αποδέχεται πλήρως ο μισθωτής.

1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Το αυτοκίνητο παραδίδεται στον μισθωτή σε καλή γενικά κατάσταση και χωρίς ελαττώματα. Ρητώς τονίζεται ότι, κατά την παράδοση του αυτοκινήτου, ο μισθωτής, αφού ερωτηθεί και σχετικά, δεν διατύπωσε καμία επιφύλαξη ως προς την καλή κατάσταση του αυτοκινήτου. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην PODOTAS TRAVEL ΙΚΕ το αυτοκίνητο με όλα τα έντυπα εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση και στο ύψος του καυσίμου που το παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται από τη συμφωνία. Στην αντίθετη περίπτωση ο μισθωτής θα έχει την υποχρέωση να καταβάλει στον εκμισθωτή εκτός από την κανονική χρέωση και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά της. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και με έξοδα του μισθωτή, εάν και εφόσον το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων της συμφωνίας ή των κείμενων διατάξεων γενικά ή κατά τρόπο αντίθετο προς τις συνθήκες που επικρατούν στις συναλλαγές ή την καλή πίστη.

2. ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΕΣ, κλπ.

α) Σε κάθε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς του ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των συνεπιβατών του) ο μισθωτής έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να καταβάλει το σύνολο των ζημιών και εξόδων που προκύπτουν, εάν ο ίδιος (ο μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός) παραβίασε τους όρους της συμφωνίας αυτής, οι οποίοι και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, νομικές ή αστυνομικές διατάξεις ή ασφαλιστικούς κανονισμούς από πρόθεση ή από αμέλεια ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο πλην τυχαίων γεγονότων. Ομοίως, στην περίπτωση αυτή το γραφείο θα δικαιούται να απαιτήσει από τον μισθωτή, εκτός από το ποσό της μίσθωσης, και χρέωση τουλάχιστον 100Ευρω ως ημερήσια αποζημίωση, έως ότου το αυτοκίνητο ή εκείνο που δόθηκε σε αντικατάστασή του, παραδοθεί σε αυτή (PODOTAS TRAVEL). Η υποχρέωση της απόδειξης μικρότερης ζημιάς βαρύνει τον μισθωτή.

β) Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για απώλεια ή ζημιά του αυτοκινήτου που οφείλεται σε σύγκρουση, εάν έχει τηρήσει όλους τους όρους αυτής της συμφωνίας και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας που ευθύνεται ο ίδιος, επιβαρύνεται  μόνο με το πόσο της απαλλαγής(excess) εάν έχει δεχτεί την κατηγορία της μικτής ασφάλισης που διαθέτη η PODOTAS TRAVEL IKE, κατά την έναρξη της μίσθωσης, βάζοντας τη μονογραφή του στο τετράγωνο με την ένδειξη "Αποδέχομαι" στην σελίδα του συμφωνητικού που αναγράφονται τα στοιχεία του μισθωτή του εκμισθωτή(PODOTAS TRAVEL IKE) και του οχήματος. Εάν ο μισθωτής Δεν δεχτεί μικτή ασφάλιση  η ευθύνη του παραμένει στο ακέραιο.

γ) Περαιτέρω ο μισθωτής ευθύνεται εξολοκλήρου για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές που δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

3.ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο μισθωτής θα καταβάλει στην PODOTAS TRAVEL IKE κατά τη λήξη της μίσθωσης, εκτός αν συμφωνηθεί και διαφορετικά, τα παρακάτω ποσά.

α) Όλες τις χρεώσεις χρόνου και χιλιομέτρων, βάση των τιμών, που αναφέρονται στη συμφωνία αυτή.

β) Όλες τις αναγκαίες χρεώσεις παράδοσης και παραλαβής που αφορούν στη συμφωνία αυτή.

γ) Οποιουσδήποτε φόρους, τέλη και άλλα έξοδα που αφορούν τη μίσθωση.

δ) Οποιαδήποτε έξοδα της PODOTAS TRAVEL IKE συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής οιονδήποτε ποσών αυτής της μίσθωσης.

ε) Οποιεσδήποτε χρηματικές ποινές, πρόστιμα δικαστικά και άλλα έξοδα, που επιβλήθηκαν ή τυχόν θα επιβληθούν στην PODOTAS TRAVEL IKE λόγω παραβάσεων κατά τη χρήση του αυτοκινήτου από τον μισθωτή, εκτός εάν για τις παραβάσεις αυτές ευθύνεται η PODOTAS TRAVEL IKE. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός θα εξακολουθούν να ευθύνονται για τυχόν παράνομες πράξεις τους.

στ) Οποιοδήποτε ποσό που μπορεί να απαιτηθεί για την αντικατάσταση των ελαστικών που καταστράφηκαν, καθώς και την επισκευή οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης και φθοράς του αμαξώματος του αυτοκινήτου.

ζ) Εκπτώσεις που τυχόν παρέχονται θα ανακαλούνται εάν η εξόφληση του λογαριασμού δε γίνει εμπρόθεσμα.

η) Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο.

4. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το αυτοκίνητο, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, τα λάστιχα κλπ. Οποιαδήποτε επισκευή του αυτοκινήτου από τον μισθωτή ή άλλο τρίτο απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της PODOTAS TRAVEL IKE. Ειδικότερα το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:

α) Για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα έναντι κομίστρου.

β) Για να ρυμουλκεί ή σύρει αυτοκίνητο ή άλλο αντικείμενο.

γ) Για αγώνες ταχύτητας γενικότερα.

δ) Για υπενοικίασης σε τρίτους.

ε) Εάν ο μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός του αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή άλλης οποιασδήποτε ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού.

στ) Κατά παράβαση οιωνδήποτε τελωνειακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών.

ζ) Από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, εκτός εάν αυτό έχει εγκριθεί από την PODOTASGROUP και αναγράφεται στο σχετικό χώρο που υπάρχει στη μπροστινή πλευρά της συμφωνίας αυτής.

η)  Για να μεταφέρει ή μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά, κλπ. Ο παραβάτης του όρου αυτού ευθύνεται και εις ολόκληρο με τον μισθωτή ή τον εξουσιοδοτημένο οδηγό του αυτοκινήτου.

θ) Εκτός της ΣΙΦΝΟΥ, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της PODOTAS TRAVEL IKE.

ι) Σε κακής βατότητας δρόμους (ΜΟΝΟ άσφαλτο)

5.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Εάν ο μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει την PODOTAS TRAVEL IKE μέσα σε 24(εικοση τέσσερις) ώρες πριν τη λήξη της μίσθωσης για να λάβει τη σχετική έγκριση. Εάν παραλείψει να το κάνει, υπάρχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης, ο μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες, τόσο της αρχικής σύμβασης όσο και της παράτασης, είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάστασή του.

6. ΕΥΘΥΝΗ

Η PODOTAS TRAVEL IKE ευθύνεται μόνο για απώλεια ή ζημιά που υπέστη ο μισθωτής ή τρίτοι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, εφ' όσον αυτές οφείλονται σε πρόθεση ή σε βαρειά αμέλειά της (PODOTAS TRAVEL IKE). Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η PODOTAS TRAVEL IKE διαφέρει καμία ευθύνη και ουδε μία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της PODOTAS TRAVEL IKE, ουδέποτε ευθύνεται για διαφυγόντα κέρδη ή αποθετική ζημιά ή απώλεια εισοδήματος του μισθωτή.

7. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή κλπ) ο μισθωτής υποχρεούται μέσα σε 24 ( είκοσι τέσσερις ώρες) να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

α) Να ειδοποιήσει την αστυνομία.

β) Να σημειώσει ονοματεπώνυμο και διευθύνσεις αυτόπτων μαρτύρων καθώς και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο.

γ) Να μην αναγνωρίσει αξιώσεις τρίτων.

δ) Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με την PODOTAS TRAVEL IKE.

ε) Να συμπληρώσει και υπογράψει δήλωση ατυχήματος.

στ) Να στείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην PODOTAS TRAVEL IKE.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

α) Η PODOTAS TRAVEL IKE παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα που με την άδειά της χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο, με ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που οι όροι του ελέγχθηκαν από τον μισθωτή και έγιναν αποδεκτοί από αυτόν.

β) Οι λοιποί επιβάτες του οχήματος εκτός του οδηγό καλύπτονται με ασφάλεια επιβαινόντων έως του αριθμού που γράφει η άδεια κυκλοφορίας. Οι αποσκευές και τα υπόλοιπα αντικείμενα που αποτελούν ιδιοκτησία του μισθωτή και των λοιπών επιβατών του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται ασφαλιστικός και η PODOTAS TRAVEL IKE δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά κλπ αυτών.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης η PODOTAS TRAVEL IKE έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία του μισθωτή και μπορεί να τα χρησιμοποιεί σε οποιαδήποτε περίπτωση σχετικά με τη μίσθωση αυτή.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

α) Το αυτοκίνητο ανήκει πάντοτε στην κυριότητα της PODOTAS TRAVEL IKE.

β) Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολοκλήρων με τον μισθωτή .

γ) Ομοίως, σε περίπτωση που αντιπρόσωπος υπογράψει το παρόν μισθωτήριο, αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολοκλήρων με τον αντιπροσωπευόμενο.

δ) Η συμφωνία αυτή υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της PODOTAS TRAVEL IKE και του μισθωτή.

ε) Καμία ενέργεια της PODOTAS TRAVEL IKE δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματά της που απορρέουν από το νόμο και το παρόν συμβόλαιο.

11. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη μίσθωση αυτή μεταξύ της PODOTAS TRAVEL IKE και του μισθωτή θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων Σύρου Κυκλάδων.